חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הקוד האתי

איזה תחום מעניין אותך?

  המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחס לשני המינים.

  התרבות הארגונית של קבוצת G1 מבוססת על מערכת ערכים המהווים את אבני הבניין להתפתחות הקבוצה ולהצלחתה.
  מצוינות אנושית, הרמוניה, שיתוף בידע, חדשנות, תקשורת ומחויבות משותפת מהווים את המצפן הארגוני אשר מסייע לנו להתנהל באופן ערכי אל מול דילמות מוסריות וכן מתווים עבורנו את כללי היסוד להתנהלות המכבדת הן את הקבוצה והן את כלל בעלי העניין.
  הקוד האתי שלנו מפרט את התשתית להתנהלות עסקית ראויה ואנו מצפים מכל עובדי ומנהלי הקבוצה בכל החטיבות, היחידות העסקיות וחברות הבת, ומכל בעלי העניין הרלבנטיים, להתנהל בהתאם למדיניות האתית המפורטת במסמך זה.
  מוטי מורד ואור קליין – מנכ"לים משותפים – קבוצת G1

  הקוד האתי

  שוחד ושחיתות – קבוצת  G1 (להלן: "הקבוצה" או "G1") מתנגדת באופן נחרץ לשוחד ושחיתות. כל פעולה שתבוצע ע"י מי מהמנהלים, העובדים, השותפים העסקיים, היועצים, הספקים, קבלני המשנה ונותני השירותים של הקבוצה באופן בלתי הולם, במטרה להשפיע על פקידי ציבור, בעלי עניין בקרב לקוחות, בעלי עניין בקרב ספקים ושותפים עסקיים, תגרור נקיטת צעדים. כל הרכישות מספקי הקבוצה וההתקשרויות עם יועצים, נותני שירותים וספקים, יעשו אך ורק על בסיס מחיר, איכות, ניסיון, המלצות והעדפות מתקנות ולא על בסיס קבלת טובות הנאה מכל סוג שהוא.

  תרומות פוליטיות  – G1 לא תעניק תרומות למפלגות פוליטיות, מועמדים פוליטיים או ארגונים הפעילים בזירה זו.G1  תקפיד על שמירת מקום עבודה נקי מהיבטים פוליטיים ומפלגתיים. עובדי ומנהלי הקבוצה ימנעו מכל סוג של עיסוק בפוליטיקה במסגרת הקבוצה – ימנעו מכך במסגרת שימוש במשאבי הקבוצה לצורך קידום מועמד, מפלגה או ארגון פוליטי כזה או אחר, וימנעו מכך במסגרת קידום מעורבות עובדים ומנהלים בבחירות עירוניות, אזוריות, ארציות וכיו"ב.

  טיפול בלקוחות – G1  מייחסת חשיבות מכרעת ליחסי האמון ההדדיים עם לקוחותיה. מוטל על קבלני המשנה, היועצים, עובדי ומנהלי G1 לחתור ולספק באופן עקבי שירותים מצוינים, בעלי ערך, תוך התחשבות בציפיות הלקוחות.

  עמידה בהתחייבויות – עובדי ומנהלי הקבוצה נדרשים להימנע מלתת התחייבויות בשם הקבוצה ביחס לנושאים אשר מעבר לסמכותם, או להתחייב לנושאים אשר קיים חשש שהם או הקבוצה לא יוכלו לעמוד בהם. כמו כן, העובדים והמנהלים יכירו ויפעלו בהתאם לנהלי הקבוצה כפי שיתעדכנו מעת לעת, ביחס לזכויות החתימה, ביצוע התקשרויות והתחייבויות.

  התנהלות ביושר והוגנות – עובדי ומנהלי הקבוצה וכן בעלי העניין שפועלים עבורה, נדרשים לשמור על יושרה והוגנות בפעילותם. הוגנות משמעה, בין היתר, קידום משא ומתן בתום לב, הגדרה ברורה של מחויבויות הצדדים בהסכמים וקיום ההסכמים במלואם בתום לב.

  התקשרויות עם ספקים – הספקים של G1 זכאים ליחס הוגן בהתאם למדיניות הרכש של G1 .

  תחרות  – G1 תתחרה תוך הקפדה על הגינות ואתיקה. על קבלני המשנה, עובדי ומנהלי G1 וכן בעלי עניין שפועלים עבורה, להימנע מלדון עם מתחרים בכל הקשור למידע סודי, לרבות תנאים מסחריים סודיים (מחירים וכיו"ב), וכן אין לעשות כל ניסיון לקבל סודות מסחריים של מתחרים או כל מידע סודי אחר. כמו כן, יש לפעול בהתאם לתוכנית האכיפה הפנימית שאימצה הקבוצה בתחום התחרות הכלכלית (הגבלים עסקיים). על קבלני המשנה, העובדים והמנהלים בקבוצה וכן בעלי עניין שפועלים עבורה, להימנע מלהיות מעורבים בכל התנהלות או התנהגות אשר עומדות בסתירה לחוק התחרות הכלכלית (הגבלים עסקיים)

  קיום הוראות הדין

  קבלני המשנה, עובדי ומנהלי G1 ובעלי עניין שפועלים עבורה, מחויבים לקיים את כל הדינים החלים עליהם, או על G1 ולהימנע מכל פעילות בלתי חוקית. מחויבות זו כוללת גם את הדרישה לעמוד בכל הדינים הרלוונטיים, לרבות בהליכי מכרזים, תנאי עבודה והעסקה, בטיחות בעבודה, נגישות בשירות, גיוון בתעסוקה, קיימות, רישיונות עסקים, הגנת הסביבה, תחרות כלכלית וניירות ערך, לרבות כמפורט בתוכניות האכיפה הפנימיות של G1. על כל קבלן משנה, עובד, מנהל ובעלי עניין שפועלים עבור הקבוצה, להכיר בכך שפעילות בלתי חוקית שלו בקשר ל- G1עלולה לעיתים להטיל מעבר לאחריותו האישית, אחריות גם על G1 עצמה או על מנהלים ועובדים אחרים בה.

  רישומים ותקני חשבונאות – על כל המסמכים החשבונאיים לשקף את מהות העסקאות המסחריות, הנכסים וההתחייבויות בהתאם לכל דרישות הרגולציה, הדרישות החשבונאיות והדרישות בהתאם לדין. בכל חשש לאי עמידה בדרישות המפורטות לעיל, יש לדווח למנכ"לים המשותפים של הקבוצה באמצעות הכלים העומדים לרשות העובדים לדיווח וחשיפת שחיתות.

  דיווח חיצוני – יש להקפיד כי הצהרות או דיווחים לגופי רגולציה יהיו נכונים ומדויקים, וכי יעשו במועד ולא יכילו מידע שגוי. כמו כן, יש ליידע את המנכ"לים המשותפים של הקבוצה ואת היועצת המשפטית הראשית על כל דיווח או הצהרה הכוללים מידע רגיש לפני הגשתם.

  רק דוברים מורשים מטעם הנהלת הקבוצה רשאים לייצג את הקבוצה מול התקשורת או בהתקשרות עם משקיעים.

  מחויבות כלפי העובדים

  על מנת להעניק לעובדינו ומנהלינו סביבת עבודה נאותה המחויבת למטרות ולערכי G1 ושמירתם, חלה על כל  המנהלים והעובדים ב- G1 ובעלי העניין הרלוונטיים הפועלים עבורה, החובה להבטיח לכל העובדים יחס הוגן ומכבד. כחברה עתירת כוח אדם, מתחייבת קבוצת G1 על מחויבות גבוהה לכלל העובדים בה.

  חוקי העבודה – יש לפעול תוך ציות לדרישות החוק והרגולציה, תוך כיבוד חובות המעסיק כלפי העובדים והמנהלים על פי חוקי העבודה והתקנות שהותקנו מכוחם.

  הטרדה – התנהגות שיש בה גורם הטרדה מכל סוג שהוא (לרבות התאכזרות נפשית, שפה בוטה ומאיימת וכדומה) אינה מקובלת על פי ערכיG1 . במקרה שעובד או מנהל מאמין שהוא הוטרד, עליו להעלות בהקדם את העניין בפני מנהל/ת משאבי אנוש הרלוונטי, אשר ידאגו לטיפול מידי בנושא. בנושאי מניעת הטרדה מינית או תלונות על הטרדה מינית, הקבוצה פועלת בהתאם לתקנון למניעת הטרדה מינית, וכל עובד או מנהל בקבוצה ובעלי עניין הפועלים עבורה, המבקשים לקבל מידע או להגיש תלונה, רשאים לפנות אל האחראי/ת על מניעת הטרדה מינית ביחידה הרלוונטית.

  שוויון הזדמנויות – ההזדמנויות לקידום ותנאי העסקה יהיו שוות, ללא קשר למגדר, לאום, אמונות דתיות, רקע חברתי, ליקויים גופניים, נטייה מינית, מצב משפחתי, גיל וכדומה, ולא יושפעו משיקולים זרים מלבד ביצועי העובדים, יכולתם, כישוריהם, ניסיונם והתאמתם לתפקיד. הקבוצה תשתדל לאפשר ולהעניק הזדמנויות לעובדיה ומנהליה לפתח את הפוטנציאל האישי שלהם.

  בריאות ובטיחות – הקבוצה מעמידה בראש סדר העדיפויות שלה את נושא הבריאות והבטיחות של העובדים והמנהלים במסגרת העבודה. הקבוצה תחתור להעניק את ההגנה הטובה ביותר לעובדיה ומנהליה, ובפרט לעובדים הפועלים בסביבה המתאפיינת בסיכון גבוה או נוהגים ברכבי הקבוצה.

  העסקה מרצון – קבוצת G1 מכבדת את חופש העיסוק והזכות לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד, ללא כפייה וללא פגיעה בחופש העיסוק, אלא בכפוף לדין. כמו כן, הקבוצה מכירה בזכות העובד להתפטר מעבודתו ללא סיבה, אלא אם נדרש לתתה בכפוף להוראות הדין.

  העסקת קטינים – קבוצת G1 אינה מתירה העסקה של ילדים. ככל שיועסקו בני נוער במצבת כוח האדם של קבוצת G1, העסקתם תהא כפופה להוראות ולמגבלות הקבועות בהסכמים בהם הקבוצה התקשרה וכן להוראות הדין החלות על העסקת בני נוער. הקבוצה מתחייבת לנקוט בכל האמצעים המחויבים בדין לשמירה על זכויותיהם הסוציאליות ולהבטחת שלומם ורווחתם של בני הנוער ולהעסיקם על פי כל דין.

  הזכות להתאגד – קבוצת G1 מכבדת את זכות עובדיה להתאגד כדין. הקבוצה מכבדת את חופש עובדיה לבחור להצטרף או לבחור שלא להצטרף לוועד או ארגון עובדים ולפעול במסגרתם. כמו כן, הקבוצה אוסרת על הימנעות מקבלה לעבודה, פיטורים או הרעת תנאי העסקה עקב מימוש חופש ההתאגדות.

  קהילות מקומיות

  G1 מחויבת לתמוך ולסייע לקהילות מקומיות שבקרבן היא פועלת במגוון דרכים, לרבות מתן חסות לפרויקטים קהילתיים וביצוע עבודה התנדבותית. G1 תסייע לקידום אינטרסים בקהילות בהן היא פועלת על ידי מתן הזדמנויות בתעסוקה וכדומה.

  מידע סודי של לקוחות וספקי G1

  על העובדים, המנהלים ובעלי עניין רלוונטיים הפועלים עבור הקבוצה חל איסור לעשות שימוש במידע סודי אשר הגיע לידיהם במסגרת עבודתם, שלא לצורך עבודתם, לרבות הפקת רווח אישי. המונח "מידע סודי" אינו כולל מידע שהינו נחלת הכלל או מידע שאדם הנוגע בדבר חייב לגלות על פי דין.

  עובדי, מנהלי הקבוצה ובעלי עניין רלוונטיים הפועלים עבור הקבוצה, מחויבים לשמור בסודיות על כלל המידע שנחשף בפניהם במסגרת עבודתם אצל הלקוח או עבודתם עם הספק. העובד או המנהל לא ישתפו מידע שאליו נחשפו במסגרת עבודתם, לרבות בציבור, לעובדים או ליועצים אחרים של הלקוח או הספק (למעט באישור הלקוח או הספק). עובד, מנהל וקבלן משנה של G1 הנחשפים לתהליכים פנים ארגוניים אצל הלקוח או הספק, מחויבים לנאמנות מלאה ועבודה בהתאם לנהלי הלקוח או הספק. במקרה בו טובת הלקוח או הספק, אינה עולה בקנה אחד עם טובתG1 , יוצג הנושא לידיעת חבר הנהלת הקבוצה הרלוונטי והיועצת המשפטית הראשית.

  מידע סודי של G1

  עובדי, מנהלי הקבוצה ובעלי עניין רלוונטיים הפועלים עבור הקבוצה, מחויבים לשמור על סודותיה העסקיים והמסחריים של ,G1 תוך נקיטת אמצעי זהירות למניעת חשיפתם כאמור לאחר (הן בתוך G1 והן מחוצה לה). הסודות העסקיים כוללים, בין היתר, מידע אודות לקוחות, ספקים, שותפים עסקיים, תוכניות עסקיות, תוכניות אסטרטגיות ועוד.

  כמו כן, יקפידו עובדי ומנהלי G1 שלא לספק מידע אודות G1 לכלי התקשורת, לא להתבטא ביחס לקבוצה, למוצריה, מתחריה, לקוחותיה או ספקיה בכל אופן שהוא, לרבות ברשתות החברתיות, ללא אישור מראש של הממונה עליהם מקרב הנהלת הקבוצה. ככל שקיימת חובה לגלות את המידע מכוח חוק, עובדי ומנהלי  G1 נדרשים לפנות לממונה עליהם לשם קבלת הנחיות נוספות בעניין, ובמידת הצורך ולאחר קבלת אישור הממונה, לגלות את המידע לגורם המוסמך בחוק, תוך שמירת סודיות לגבי אותו חלק המידע עליו לא חלה חובת הגילוי.

  ניגוד עניינים – על כל עובד, מנהל ובעל עניין רלוונטי הפועל עבור הקבוצה, חלה חובה להימנע מלהיות בעל עניין כלשהו, ישיר או עקיף, או להיות בעל קשרים אשר עומדים בסתירה עם ענייניה של  ,G1 או אשר גורמים לבעיה בנאמנות שלהם כלפיG1 , אלא אם לאחר הגילוי של הפעילות לדרג ההנהלה המתאים של הקבוצה, יקבל העובד אישור בכתב, שהפעילות האמורה אינה מהווה ניגוד עניינים ואינה פוגעת במעמדה או בשמה הטוב שלG1 .

  רשתות חברתיות – עובדים, מנהלים ובעלי עניין רלוונטיים הפועלים עבור הקבוצה, אשר פעילים ברשתות חברתיות או באתרי אינטרנט או בקבוצות שיש להן קשר כלשהו ל- G1 או שמאזכרות את ,G1 מצופים להתנהל בדרכים אשר עולות בקנה אחד עם הערכים והמדיניות שלG1 . העובדים כאמור חייבים לוודא ש-  G1לא תועמד בסיכון כלשהו, לרבות סיכון המוניטין שלה או סיכונים משפטיים, וכן להתנהל באופן שלא יעמיד בסיכון את הבטיחות או הביטחון של עובדי הקבוצה, לקוחותיה, ספקיה והציבור הרחב בכללותו.

  מאגרי מידע – במסגרת תפקידם של עובדי ומנהלי הקבוצה, עשויה להינתן להם גישה למאגרי המידע השונים שלה, המכילים מידע אישי, פרטי ורגיש אודות עובדים, ספקים, לקוחות וכיו"ב. עובדי ומנהלי הקבוצה יקפידו לבצע שימוש במאגרי המידע לצרכי מימוש תפקידם בלבד ובכפוף למגבלות שנקבעו לכל מאגר.

  תלונות עובדים וקו ישיר לדיווח  – G1 תבחן באופן מעמיק ואובייקטיבי תלונות שיועלו בפניה הכוללים תרמית, מצג שווא, גניבה, הטרדה, אפליה ואי ציות לתקנות, חקיקה, מדיניות ונהלים.

  הפניות תיבדקנה ללא כל משוא פנים ובאופן שיבטיח הגנה על זכויותיהם של העובדים והמנהלים בקבוצה. עובדים ומנהלים שיש להם חשש בנוגע לאפשרות של התנהגות לא אתית, חייבים ליידע תחילה את סמנכ"ל משאבי אנוש ואת היועצת המשפטית הראשית של הקבוצה, כדרג ראשון. העובדים והמנהלים רשאים לעשות זאת בעילום שם.

  כמו כן, קיים מנגנון פניות אנונימי באמצעות קו חם, בו ניתן לדווח על כל חשד להפרה של כללי הקוד האתי. הקו החם הוא כלי תקשורת אנונימי ו- G1 מאפשרת לכל העובדים והמנהלים לדווח באמצעותו, תוך שמירה על דיסקרטיות בכל הקשור לפניות.

  במקרה שעובד אינו שבע רצון מהתשובה שקיבל לחשש שהעלה, או אם החשש שהעלה נוגע לעניין שיש לו חומרה או רגישות יוצאי דופן, אזי העובד יכול להשתמש בקו החם לדיווח ישירות להנהלת הקבוצה,

  בטלפון: 1-800-80-9991,

  ובמייל: [email protected].

  אפשרות נוספת העומדת לרשות העובדים היא פניה ישירה למבקר הפנימי של הקבוצה, מר שלומי דרורי, באמצעות המייל: [email protected] או בפקס: 153-508527272.

   

  G1 מצפה מכל עובד או מנהל להתריע ללא חשש, על כל פעילות המתרחשת ואשר ייתכן שאינה הולמת את ערכיה. G1 מתחייבת כי עובדים או מנהלים אשר דיווחו בתום לב וביושר יהיו מוגנים ולא יינזקו בשל הדיווח כשלעצמו.

   

  לקבלת ייעוץ והצעה מותאמת אישית השאירו פרטים:

   יצירת קשר

   אני מעוניינ.ת שנציג יחזור אלי