תנאי שימוש

איזה תחום מעניין אותך?

  1. השימוש באתר G1

  השימוש באתר של קבוצת ג'י וואן ("G1" או "החברה"), לרבות התכנים והשירותים המוצעים בו, הנמצא בכתובת www.g1-group.com ("האתר"), כפוף לתנאי שימוש אלה, לרבות מדיניות הפרטיות המפורטת בסעיף ‏8 ("תנאי השימוש" או "התנאים"). תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך ("המשתמש" או "את/ה") לבין G1. כל הפנייה בלשון זכר בתנאי שימוש אלה, מתייחסת גם לנקבה, ולהפך.

  על-ידי רישום או כניסה לאתר הנך מתחייב שקראת וקיבלת על עצמך את תנאי השימוש ואתה מסכים להוראות הכלולות בהם לרבות שימוש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות כאמור בסעיף ‏8 להלן.

  1. תיאור האתר

  האתר מאפשר קבלת מידע אודות החברה וכן יצירת קשר

  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לתקן, לצמצם, להרחיב או להפסיק כל תוכן או שירותים הזמינים דרך האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא הודעה מוקדמת. החברה אינה יכולה להבטיח כי האתר יפעל תמיד ללא הפרעות, עיכובים או טעויות. מספר גורמים עשויים להשפיע על איכות תעבורת הנתונים וכן על איכות השימוש באתר ותקינותו, כולל, הרשת המקומית, חומת האש, ספק שירותי האינטרנט, רשת האינטרנט, ספק שירותי הסלולר, אספקת החשמל ועוד. החברה לא אחראית לכל הפרעה או עיכוב הנגרמים על ידי תקלה כלשהי או קרות כל אירוע עליו אין לחברה שליטה.

  1. גישה אל האתר

  באחריות המשתמש לוודא שהמחשב שברשותו או המכשיר הנייד שברשותו עומדים בכל מפרט טכני הדרוש על מנת לאפשר גישה ושימוש ברשת האינטרנט ובאתר. בנוסף יהיה אחראי המשתמש לכל העמלות הנגבות על ידי צד שלישי בהקשר לגישה ולשימוש ברשת ובתקשורת הדרושות לתפעול האתר (לדוגמה, חיובים על ידי ספק האינטרנט או חיובי זמן אוויר).

  1. שימוש באתר

  הנך רשאי להשתמש באתר ובתכניו בהתאם לכללים המפורטים בתנאי השימוש. אין להשתמש בתכני האתר באופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של G1 לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (במידה שתינתן). ההרשאה לשימוש באתר היא אישית, בלתי ניתנת להעברה, לעשיית שימוש אישי ולא מסחרי בתכני האתר.

  1. קניין רוחני

  כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות אך לא רק בתוכנות, קוד מחשב, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, עיצוב, מידע, שירותים, טקסט (כולל כתבות ומאמרים), קבצים, קטעי וידאו, תמונות, אפליקציות, סאונד ומוזיקה וכל תוכן קנייני אחר הם קניינה של G1, להם כל הזכויות בחומרים אלה, כולל כל זכויות הקניין הרוחני הקשורים עמם. משמעות המונח "זכויות קניין רוחני" היא: (א) זכויות הקשורות ביצירות כתובות, עיצוב וצילום כולל זכויות יוצרים; (ב) סימני מסחר, סימני שירות, לוגואים, שמות מסחריים, מוניטין; (ג) פטנטים, בקשות פטנט ואמצאות; (ד) זכויות המקבילות לאלה המוזכרות לעיל וכל זכות קניינית אחרת הקשורה בקניין לא מוחשי; (ה) פיצולים, המשכים, הארכות, חידושים ורישום מחדש של כל זכות מהזכויות המוזכרות לעיל, בין אם קיימים היום או שיוגשו, יירשמו או יתקבלו בעתיד, והכל בין אם הזכויות האמורות הן רשומות ובין אם לאו.

  אין באמור לעיל כדי להוות מצג לגבי בעלות G1 בתכנים של צדדים שלישיים (אנא ראה סעיף 7 להלן), אלא רק אזהרה לידיעתך כי התכנים מוגנים. רכיבי תוכנה של צד ג', לרבות קוד פתוח, יהיו כפופים לרישיונות מטעם אותו צד ג'.

  הנך מסכים ומודע לכך כי לG1- הזכות המלאה, בכל זמן בו תחפוץ ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל, לעצב מחדש, לשנות את הסדר, המבנה והמפרט, המאפיינים וכל רכיב או אספקט אחר של האתר או כל חלק ממנו.

  אין בתנאי שימוש אלה או בדבר כלשהו הרשום באתר כדי להוות העברה או מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו באתר פרט לשימוש המוגבל שבסעיף 4 לעיל.

  כל הערה או הצעה לשינוי, שיפור, תיקון, שדרוג של האתר והשירותים המוצעים באתר שימסרו על ידי המשתמש יחשבו מידע שנמסר באופן חופשי לG1-, ללא תמורה, ללא תמלוגים וללא רישיון, ויכללו תחת סעיף זה כקניינה הרוחני של G1 לכל דבר ועניין, לרבות הזכות למכור, להציג ולספק רישיונות משנה.

  1. הגבלות ומצגים

  אתה מצהיר ומתחייב כי יש לך את מלוא הזכויות להתקשר בתנאי השימוש, להעלות מידע ולהשתמש באתר. הנך מתחייב לבצע אך ורק שימוש אישי שאינו מסחרי בשירות וזאת בכפוף לתנאי השימוש. הנך מתחייב ש: (א) לא תתחזה לאחר; (ב) לא תכלול בתוכן שלך מידע פרטי על אדם אחר (כולל תמונה) או תוכן כלשהו שיש בו זכויות קניין רוחני של גורם שלישי מבלי להשיג מראש את אישורו, רישיונו והסכמתו של אותו גורם שלישי לעשות שימוש בתוכן או במידע פרטי במסגרת האתר וכן את אישורו, רישיונו והסכמתו לכל שימוש על-ידי החברה במסגרת או בקשר עם האתר; (ג) לא להטריד, להעליב או לאיים על משתמשים אחרים או לשלוח אליהם, הודעת ספאם, פרסומות או תכתובות מטרידות; (ד) לא למכור, להעניק רישיון (או רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד או לחלוק עם צד ג' כל חלק בזכויותיך תחת תנאי השימוש; (ה) לא להעביר, להפיץ, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור או לשדר את האתר או כל חלק ממנו; (ו) לא להפנות לאתר על-ידי שימוש בקישורים עמוקים (Deep Linking) או מסגור (Framing); (ז) לא לעשות שימוש באתר או להפיץ כל חלק ממנו באזורי שיפוט בהם פעולה זו או כל חלק מהאתר מהווים עבירה על החוק, או בהם פעולה זו תכפיף את G1 או מי מהגורמים הקשורים אליה לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור; (ח) לא לעשות, לעודד, לקדם, להנחות או לסייע לאחר לעשות בשירות כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני או מזיק; (ט) לא לבקר בשירות או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה או לעשות שימוש בשירות תוך שימוש בשיטות או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר אמצעים תוכנתיים אוטומטיים כגון תוכנות זדוניות או פרסומיות; (י) לא לשנות, לתרגם, להנדס לאחור, לעשות כל ניסיון לגלות את קוד המקור של כל חלק באתר או כל תוכנה הקשורה אליו או ליצור יצירות נגזרות שלו; (כ) לא להכביד על האתר או השרת של האתר או גישה של כל משתמש לאתר.

  1. תכנים באתר
   • א. תכני משתמשים

  ייתכן כי כחלק מהשימוש באתר תוכל לשלוח לנו הודעות, תגובות ותכנים מטעמך ("התוכן שלך"). אתה האחראי הבלעדי לתוכן שלך וכן לקבלת כל ההסכמות הדרושות לצורך כך. עליך לוודא שהתוכן שלך עומד בתנאי שימוש אלה ובהוראות כל דין. G1 אינה מתחייבת לבדוק ולסנן ולא תישא באחריות כלשהי לתוכן שלך. G1 עשויה, בשיקול דעתה הבלעדי, לסנן, לחסום, לערוך או להסיר את התוכן שלך או לשנות את אופן הצגתו באתר.

  הנך מאשר ומסכים בזאת לאיסוף ושימוש במידע שלך, כמפורט במדיניות הפרטיות (ראה סעיף 8). כמו כן, אתה מצהיר ומתחייב כי G1 אינה ולא תהיה אחראית לתוכן שלך וכי: (א) אין G1, וגם לא תהא בעתיד, חייבת בתשלום כלשהו (כולל תמלוגים) לכל גורם בגין שימוש בתוכן שלך או בגין הצגתו באתר; (ד) התוכן שלך או כל חלק ממנו והשימוש בו במסגרת השירות: (1) לא יפר כל דין, לרבות זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו או את זכותו לפרטיות ולא יכלול או יקדם פעולות בלתי חוקיות; (2) לא יכלול או יקדם גזענות או דברי הסתה או אפליה על רקע דת, גזע, מין, גיל או מצב בריאותי; (3) לא יכלול תוכן פורנוגראפי; (4) לא יכלול דיבה או לשון הרע; (5) הוא מדויק, עדכני ומלא.

  • ב. תוכן ושירותים של גורמים שלישיים

  חלק מהתוכן והחומרים הזמינים באתר, עשוי להיות מסופק מטעם צדדים שלישיים. כל הדעות, העצות, ההצהרות, השירותים, ההצעות, המידע והתוכן המוצגים באתר מטעם או שמקורם בצדדים שלישיים כולל בין היתר טקסטים, תמונות, ציורים וקטעי וידאו, שייכים למי שיצר או פרסם אותם ואינם בהכרח מייצגים את עמדות G1. G1 אינה מקדמת או מפרסמת או ממליצה עליהם בדרך כלשהי; אינה עורכת או מבקרת או מסננת או בודקת אותם אלא רק מאפשרת להציגם ולרכזם במקום אחד.

  ככל שהשירות מכיל לינקים לשירותים ומשאבים חיצוניים, G1 אינה שולטת בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. לינקים כאמור עומדים לרשותך בשירות רק לנוחותך ואין G1 אחראית ללינקים או תוכן כאמור. במידה שתעזוב את השירות על-ידי הקשה על לינק או תצרוך או תצפה או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם G1, דע כי אתה עושה זאת על אחריותך בלבד. כך למשל, כחלק משירותי צד ג' העומדים לרשותך דרך האתר, יתכן שתוכל לתקשר איתנו באמצעות צ'אט, המופעל על ידי "Virtual-Chat". אנו ממליצים כי כאשר אתה מופנה לקישורים (Links), אתרים, אפליקציות ולתכנים של צד ג', תהיה זהיר ותקרא לעומק ותציית לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים, אפליקציות ותכנים כאמור ותוודא כי השירות מתאים עבורך ולאופי השימוש שלך ברשת האינטרנט.

  • ג. הודעה והסרה

  במידה שמוצג בשירות תוכן או יצירות שבבעלותך באופן שלדעתך מפר זכויות יוצרים שלך או פוגע בפרטיותך או פוגעני או מהווה דיבה, הנך מוזמן ליצור קשר עם נציג בבקשה להסירו בכתובת ben.eliyahu@g1-group.com תוך הפנייה מדויקת לתוכן המפר וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, שם ופרטים מזהים. במקרה שהתוכן אכן יימצא כמפר הוא יוסר על ידינו ותשלח אליך הודעה בעניין.

  1. מדיניות פרטיות

  G1 מכבדת את פרטיותך באתר. מדיניות הפרטיות זמינה באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

  1. יישומים, קישורים ואתרים אחרים

  האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, יישומים או משאבים ("האתרים המקושרים"). האתרים המקושרים אינם תחת שליטת G1 והיא אינה אחראית לתוכנם, כולל ללא הגבלה, קישורים, עדכונים ושינוים, שידורים, המופיעים באתרים המקושרים. שימוש בקישור אינו מעיד על קשר עם האתר המקושר או עם מפעיליו. G1 לא תהיה אחראית ולא תישא בחבות, ישירה או עקיפה, לכל נזק או הפסד שנגרם לכאורה או יכול להיגרם על ידי הסתמכות על כל תוכן, טובין או אפליקציה, בכל אתר או משאב כאמור.

  1. הגבלת אחריות

  השירותים באתר מועמדים לרשותך כפי שהוא ("AS IS") וללא אחריות או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, G1 אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחריות, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בנוגע להפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose). G1 אינה מבטיחה כי השירות יהיה נגיש ללא הפרעה או נטול פגמים ותקלות, או שהשירות או השרת עליו נסמך השירות נקיים מוירוסים או כל גורם מזיק אחר, אולם G1 מתחייבת לעמוד בהוראות כל דין בנוגע לשמירה על פרטיותך ואבטחת מידע, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התקנות אשר פורסמו ויפורסמו מכוחו והנחיות רשם מאגרי המידע. G1 אינה מבטיחה או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש בשירות או תוצאותיו של שימוש זה בכל הקשור לדיוק, אמיתות התוכן, מהימנות או בכל עניין אחר. אתה האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים או המומלצים לדעתך להגן על-עצמך מפני תביעות, נזקים, אבדן או סכנה העלולים לעלות כתוצאה או בקשר עם שימושך או הסתמכותך על האתר או כל חלק ממנו.

  ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, בשום מקרה G1 והגורמים הקשורים אליה כולל שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים, נותני רישיון, קבלני משנה וספקים לא יישאו באחריות כלפיך או כלפי כל ישות אחרת, על פי כל דין, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע, פיצויים מיוחדים, עונשיים או לדוגמה, הנובעים או הקשורים בכל דרך באתר, לרבות שימושך בו או הסתמכותך עליו או על כל חלק ממנו או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, פרצת אבטחה או כל כשל בביצוע ואספקת השירות על-ידי G1.

  אתה מסכים לשפות ולפצות את G1, וכל אחד ממנהליה, בעלי מניותיה, נושאי המשרה שלה, סוכניה, קבלניה, שותפיה ועובדיה, בגין כל הפסד, חבות, תביעה, דרישה, נזקים, עלויות והוצאות, לרבות הוצאות עורך דין סבירות, בקשר עם כל אחת מהפעולות הבאות: (א) השימוש באתר; (ב) הפרה של תנאי שימוש אלו; (ג) הפרת זכויות, לרבות, אך לא רק, צד שלישי, זכות יוצרים, קניין, או זכות לפרטיות; (ד) כל טענה של צד שלישי לנזק שנגרם לרבות, אך לא רק, מתוכן, מידע או קישור שיצרת באתר; ו- (ה) כל תוכן שתפרסם או תשתף דרך האתר.

  1. ביטול

  G1 רשאית לבטל את השירות או להשהות את הזכות לעשות שימוש באתר, מכל סיבה וללא הודעה מוקדמת, לרבות, עקב חשד להפרה של תנאים אלה, שימוש בלתי חוקי או לא תקין באתר, בתוכן של משתמשים אחרים, במוצרים או בזכויות הקניין הרוחני של G1, והכל כפי שיקבע על ידי G1 ולפי שיקול דעתה הבלעדי. עם מניעת השימוש שלך באתר, אין G1 אחראית לאובדן מידע או לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה ממניעת השימוש.

  1. כללי

  תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות אלו הם התנאים היחידים, הממצים והמלאים שחלים בינך לבין G1 בנוגע לנושאים המופרטים לעיל; דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלה וכל הקשור או הנובע מהם. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה בקשר עם תנאי שימוש אלה, ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות מקבילה להם; במידה שתנאי מתנאי השימוש יקבע כבלתי אכיף או חסר תוקף על-ידי ערכאה שיפוטית, ייחשב כאילו שונה תנאי זה אך ורק בהיקף הנדרש כדי שיהיה אכיף ובר תוקף. אם בכל מקרה ייחשב התנאי כחסר תוקף או לא אכיף, ייחשב התנאי כאילו נמחק מתנאי השימוש ולא יהפוך את יתר התנאים בתנאי השימוש לחסרי תוקף או ללא אכיפים; שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה או שיהוי או עיכוב מצד G1 בהפעלת זכות מזכויותיו על פי תנאי שימוש אלה או הדין לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שימוש אלה או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות; אין בתנאי שימוש אלה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין תנאי שימוש אלה מהווים חוזה לטובת צד ג' כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973; G1 רשאית להסב את התחייבויותיה או זכויותיה על פי תנאי שימוש אלו, כולן או חלקן, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי. אתה אינך רשאי להסב או להעביר את התחייבויותיך או זכויותיך לצד ג' ללא קבלת אישור G1 מראש ובכתב. כל הסבה בלתי מורשית תחשב כבטלה וחסרת תוקף; מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה אחרות על-פי כל דין או תנאי השימוש אלה, G1 שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שתהא ובכל עת בה תחפוץ בכך, להגביל או לחסום את גישתך לאתר או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש או בכל חלק ממנו, כולל בין היתר בשל סיבה או תקלה טכנית או הפרה של תנאי השימוש; במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי השימוש הללו, אנא צור עמנו קשר במייל: ben.eliyahu@g1-group.com.

  המסמך מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.

  כל הזכויות שמורות, קבוצת G1.

  עדכון אחרון: יולי 2018

  לקבלת ייעוץ והצעה מותאמת אישית השאירו פרטים:

   יצירת קשר

   אני מעוניינ.ת שנציג יחזור אלי